ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

Press Release

แชร์

Bangkok Airways facilitates passengers who wish to amend their travel plans or cancel flights as a result of the current outbreak of COVID-19, by waiving fees for rebooking, rerouting, and refunding

 1. Rebook
  • Passengers are allowed to rebook for a new travelling date up to 31 March 2021 without rebooking fee/no show fee. Fare difference due to different RBD (reservation booking designator) is payable upon reissuance.
  • For group tickets, passengers are allowed to rebook in the same PNR (passenger name record) for a new travelling date up to 31 March 2021 without rebooking fee. Fare difference due to different RBD is payable upon reissuance.
  • For group deposits, the deposits shall be kept for group reservations (same PNR) with a new travelling date up to 31 March 2021.
 2. ប្ដូរផ្លូវផ្សេង
  • Passengers are allowed to reroute for a new travelling date up to 31 March 2021 without rerouting fee. The fare difference, fuel surcharges and taxes are payable on reissuing of new tickets.
 3. ប្រាក់​បង្វិល​សង​វិញ​
  • All refund applications will be eligible for a full refund (no fee).

Passengers can make any necessary changes by contacting our sales offices, their travel agent or call Bangkok Airways’ Call center on 1771 or Tel. +662 270 6699 or Bangkok Airways Ticket Offices nationwide


25 ខែមីនា 2020
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software