ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


ចិន

ប៉េកាំង
លេខទូរស័ព្ទ+8610 6430 2558
ទូរសារ+8610 6430 1519
អ៊ីមែលpgpek@tlmchina.com
អាសយដ្ឋានTravel Link Marketing Co., Ltd. Room603D, Lido office Tower,
No 6, Jiangtai Road,
Beijing, China 10004


គ័ងចូវ
លេខទូរស័ព្ទ+8620 8760 7805

+8620 8700 1310
ទូរសារ+8620 8760 7895
អ៊ីមែលpgcan@tlmchina.com
អាសយដ្ឋានTravel Link Marketing Co., Ltd.
Room 2412, South Tower,
World Trade Center,
375Huan Shi Dong Road,
Guangzhou, China 510095


Shanghai
លេខទូរស័ព្ទ+8621 6385 9500
ទូរសារ+8621 6385 9200
អ៊ីមែលpgsha@tlmchina.com
អាសយដ្ឋានTravel Link Marketing Co., Ltd.
Room1512,Shui On Plaza,
No.333 Huaihai Rd, Shanghai 200021


Chengdu
លេខទូរស័ព្ទ+8628 6132 6786
ទូរសារ+8628 6132 6795
អ៊ីមែលpgctu@tlmchina.com
អាសយដ្ឋានRoom 1808,Tower 2 Chengdu International Finance Square,No.1 Section 3 of Hongxing Road, Jinjiang District, Chengdu,610021 P.R.C.


Chongqing
លេខទូរស័ព្ទ+8623 8686 0777

+8623 8688 6660
ទូរសារ+8623 8856 3852
អ៊ីមែលzhongtaioperation@163.com
អាសយដ្ឋានWen Hua International Travel Co,.Ltd - Chongqing Yubei District 55 Sheng Road, Chung-Wu Tong Residence D 1-9-3 , China 401135
ម៉ោងធ្វើការ09:00 - 18:00


Shenyang
លេខទូរស័ព្ទ+8624 8699 5850
អ៊ីមែលpgshe@tlmchina.com
អាសយដ្ឋាន4916 room, 49F sunny world, 10 YouHao Rd, Shenyang, China 110013
ម៉ោងធ្វើការ09.00 - 18.00Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software