ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ការិយាល័យតំណាង


សហរដ្ឋអាមេរិក

Chicago
លេខទូរស័ព្ទ+1 866 BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ+1 (312) 822 0048
អ៊ីមែលchi@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន401 N.Michigan Avenue,
Suite 3320, Chicago, IL 60611, USA


Houston
លេខទូរស័ព្ទ+1 866 BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ+1 (713) 626 1905
អ៊ីមែលhou@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន3050 Post Oak Blvd,
Suite 1320, Houston, TX 77056, USA


Los Angeles
លេខទូរស័ព្ទ+1 866 BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ+1 (818) 501 2098
អ៊ីមែលlax@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន16250 Ventura Blvd, Suite 115,
Encino, CA 91436, USA


New York
លេខទូរស័ព្ទ1-866-BANGKOK (226-4565)
ទូរសារ1-212-279-6602
អ៊ីមែលnyc@bangkokairwaysna.com
អាសយដ្ឋាន1385 Broadway, Suite 605, New York, NY 10018Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software