ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មាន និងសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាងកក ទាក់ទងនឹងកូវីដ-19 រួមទាំងកាលវិភាគពន្យារពេលជើងហោះហើរ។
Our website uses cookies and other tracking technologies to improve your experience while navigating our website. You can choose to accept or learn how to manage our cookies by simply click here.
ចូលគណនី ចូលរួម ហ្លាយប៊ូណឺស (FlyerBonus)

ឯកសារធ្វើដំណើរ


International Flight

Those traveling to an international is solely responsible for obtaining and checking their passport and others travel documents validity, including visa if necessary, to comply with the rules and regulations on admitting other nationality individuals entering its territory of a departure country, transit or transfer country, and destination country.

សម្គាល់៖ The passport of individuals traveling overseas should have a validity of more than 6 months from the traveling date. An exception may be made when entering some certain countries with different regulations. Please check the information from the embassy of the country you will travel to.

Domestic Flight

Those traveling domestically is solely responsible for obtaining and checking their identification documents validity.

Thai Passenger

Thai passenger shall present a Thai national ID card or other legitimate identification documents issued by the Royal Thai Government such as :

Document Age older than or
equal to 7 years
old
Age under 7
years old
Thai National ID Card
Birth Certificate
Passport
The Official Certificate for Monks and Novices
(Nang Sue Suddhi - Thai nationality only)
Identification Card for Persons with Disabilities

សម្គាល់៖ For more information about traveling document requirements please contact ours Call Center.

Foreign Passenger

សម្គាល់៖ For more information about traveling document requirements please contact ours Call Center.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software